Gramatika

priredio: Miloš Cvetić

 

U kom glagolskom obliku glagol gledati u trećem licu množine glasi gledaše:


a) u aoristu

b) u imperfektu

c) u prezentu

d) u potencijalu