Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Ko je bio Bogdan Popović?a) operski pevač

b) književni kritičar

c) fizičar

d) fudbalerostala pitanjasledeće pitanje iz kulture