Kultura

priredio: Miloš Cvetić

Od koliko jevandjelja se sastoji Novi zavet, deo Svetog pisma?a) dva

b) četiri

c) šest

d) osamostala pitanjasledeće pitanje iz kulture