Nauka

priredio: Miloš Cvetić

Kako se zove čestica u atomu, nosilac negativnog naelektrisanja?

 

a) Proton

b) Neutron

c) Jon

d) Elektronostala pitanjasledeće pitanje iz nauke