Priroda

Šta je areal?a)
Područje koje nastanjuje određena biljna vrsta

Areal predstavlja područje koje nastanjuju primerci jedne biljne vrste. Svaka vrsta se javlja samo u granicama svog areala u okviru kojeg naseljava isključivo određena staništa. Prema arealu, sve biljne vrste delimo u kosmopolite (veoma širokog areala, mogu se naći gotovo svuda) i endemite (ograničene na veoma male prostore). Za biljke koje se u okviru svog areala nalaze na velikom broju pojedinačnih staništa kažemo da imaju široku ekološku amplitudu. Areal nije stalna veličina, već se neprestano menja - ukoliko se smanjuje (sužava), kažemo da je to reliktni areal. Ukoliko se ovaj areal veoma mnogo smanji, biljna vrsta postaje endemitna.