Priroda

 

Ko je rodonačelnik nauke o gljivama?a) Karl Line

b)
Luj Paster

c) Aristotel