HEMIJA

 

Hemijske reakcije

priredila: Sanja Jović

 

Hemijske reakcije

Hemijske reakcije su procesi u kojima se hemijske supstance kvalitativno menjaju gradeći potpuno nova hemijska jedinjenja. Da bi do ovakvih promena došlo, veze između atoma i molekula unutar hemijskih supstanci moraju se prekinuti, a zatim izgraditi nove veze između drugih molekula kako bi došlo do stvaranja novih, drugačijih jedinjenja. Ove međumolekularne veze često mogu biti veoma jake, tako da je obično potrebna toplota ili neki drugi oblik energije ili mehaničkog delovanja kako bi se uopšte započela hemijska reakcija.

Hemijska reakcija azot-dioksida i bakar-nitrata u laboratoriji

Hemijske reakcije ne dešavaju se samo u laboratorijama, već i svuda oko nas u prirodi - rđanje i truljenje su samo neki primeri ovih reakcija u prirodi.