HEMIJA

 

Ugljovodonici

priredila: Sanja Jović

 

Ugljovodonični "lanci" i "prstenovi"

Sve organske komponente (komponente koje sadrže ugljenik) mogu se podeliti na dve velike grupe - alifatične i aromatične, zavisno od načina na koji se atomi ugljenika u ovim jedinjenjima vezuju za ostale atome u molekulu. Kod alifatičnih komponenti atomi ugljenika su međusobno povezani u obliku "lanca". Ovi "lanci" mogu sadržati od dva do više stotina, pa i hiljada, atoma ugljenika u jednom molekulu supstance. Primer jedne alifatične komponente je alkohol etanol, koji je glavni sastojak alkoholnih pića. On sadrži 2 atoma ugljenika, 6 atoma vodonika i 1 atom kiseonika. Kod aromatičnih komponenti ugljenikovi atomi se međusobno vezuju gradeći oblik prstena, kao što je slučaj kod benzena, koji se koristi kao motorno gorivo. Molekul benzena sastoji se od 6 atoma ugljenika i 6 atoma vodonika.

Izgled molekula etonola i benzena