HEMIJA

 

Ugljovodonici

priredila: Sanja Jović

 

Ugljovodonici su grupa najjednostavnijih organskih komponenti - oni se sastoje samo od atoma ugljenika i vodonika. Ugljovodonici se u prirodi nalaze gotovo svuda - najviše ih ima u obliku sirove nafte i prirodnog gasa. Od ovih veoma rasprostranjenih prirodnih supstanci preradom se dobija mnoštvo proizvoda - motorna goriva, plastika, boje, lekovi i drugo. Neki ugljovodonici, kao na primer butan (gas koji se koristi u domaćinstvima) sačinjeni su od "lanaca" ugljenikovih atoma. Drugi su, međutim, sačinjeni od tzv. "prstenova" ugljenikovih atoma, kao što je na primer, benzen. Složeni ugljovodonici su gusti i voskasti i često se koriste da umanje trenje. Ulje za podmazivanje, koje se spravlja od supstanci koje su zapravo ugljovodonici, omogućava da se kuglični ležajevi (na slici) okreću uz minimalan otpor trenja.